مکانیک  

بازگشت   مکانیک > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:17: 17 17
:25: 25 25
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:28: 28 28
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:15: 15 15
:7: 7 7
:23: 23 23
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:18: 18 18
:10: 10 10
:26: 26 26
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:13: 13 13
:5: 5 5
:29: 29 29
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:16: 16 16
:8: 8 8
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:11: 11 11
:27: 27 27
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:6: 6 6
:30: 30 30
:22: 22 22
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wink: Wink Wink
:bye2: Bye2 Bye2
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:blow: Blow Blow
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:batman: Batman Batman
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:balloon: Balloon Balloon
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:apploud: Apploud Apploud
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:2guns: 2guns 2guns
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:bored: Bored Bored
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:beta: Beta Beta
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:bangin: Bangin Bangin
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:arrow: Arrow Arrow
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:ah: Ah Ah
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:brow: Brow Brow
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:bleh: Bleh Bleh
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:bash: Bash Bash
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:bad: Bad Bad
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:angel: Angel Angel
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:wink2: Wink2 Wink2
:bye3: Bye3 Bye3
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:blush: Blush Blush
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:beee: Beee Beee
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:ban: Ban Ban
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:arabia: Arabia Arabia
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:afro: Afro Afro
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:boxed: Boxed Boxed
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:biggrin: Biggrin Biggrin
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:bann: Bann Bann
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:artist: Artist Artist
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:whistle: Whistle Whistle
:bye: Bye Bye
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:blind: Blind Blind
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:bath: Bath Bath
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:bag: Bag Bag
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:angry: Angry Angry
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:1eye: 1eye 1eye
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:winking: Winking Winking
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:book: Book Book
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:beer: Beer Beer
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:band: Band Band
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:argue: Argue Argue
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:aggressive: Aggressive Aggressive
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:wc: Wc Wc
:boxing: Boxing Boxing
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:banned: Banned Banned
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:baby: Baby Baby
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:alien: Alien Alien
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:5i5: 55 55
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:f3: 3 3
:7_002: 7 002 7 002
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:41y: 41 41
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:z6: 6 6
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1mm4: 14 14
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4u7: 47 47
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:4h: 4 4
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:2g6: 26 26
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:x7: 7 7
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:1w9: 19 19
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:42m: 42 42
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:x5: 5 5
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:2x1: 21 21
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:10nh: 10 10
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است


Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs